Гимн Маврикия

Герб Маврикия
Герб Маврикия

Слава тебе, Родина,
О, Родина моя,
Прекрасна твоя красота,
Прекрасен твой аромат,
Вокруг тебя мы соберёмся

Как один народ,
Как одна нация
В мире, справедливости и свободе,
Любимая страна, пусть Бог благословит тебя
Всегда и навсегда.

оригинал

Glory to thee, Motherland
O motherland of mine.
Sweet is thy beauty,
Sweet is thy fragrance,
Around thee we gather
As one people,
As one nation,
In peace, justice and liberty.
Beloved the Country,
May God bless thee
For ever and ever.

Флаг Маврикия
Флаг Маврикия

слова — Жан-Жорж Проспер
музыка — Филипп Жантиль

Гимн Люксембурга

Герб Люксембурга
Герб Люксембурга

Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit,
Duurch d’Fielsen d’Sauer brécht,
Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat as onst Land, fir dat mer géif
Heinidden alles won,
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An ‘t si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as ‘t sou gutt doheem!

Флаг Люксембурга
Флаг Люксембурга

Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D’Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d’Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d’ Séil wéi Himmelstéin
An d’A wéi Feier blénkt

O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d’Welt d’Natioune leet,
Behitt du d’Lëtzebuerger Land
Vum frieme Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!

слова — Michel Lentz (Мишель Ленц)
музыка — Jean-Antoine Zinnen (Жан-Антуан Циннен)

Гимн Лихтенштейна

Герб Лихтенштейна
Герб Лихтенштейна

Высоко на юном Рейне
Прислоняется Лихтенштейн
К высотам Альп.
Эта любимая родина,
Дорогое отечество,
Бога мудрая рука
Для нас позаботилась.
Эта любимая родина,
Дорогое отечество,
Бога мудрая рука
Для нас позаботилась.

Высоко живи Лихтенштейн,
Цветущий на юном Рейне,
Счастливо и верно.
Высоко живи князь и страна,
Высоко наше отечество,
Посредством союза
Объединено и свободно.
Высоко живи князь и страна,
Высоко наше отечество,
Посредством союза
Объединено и свободно.

оригинал

Флаг Лихтенштейна
Флаг Лихтенштейна

Oben am jungen Rhein
Lehnet sich Liechtenstein
An Alpenhöh’n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weise Hand
Für uns erseh’n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weise Hand
Für uns erseh’n.

Hoch lebe Liechtenstein,
Blühend am jungen Rhein,
Glücklich und treu.
Hoch leb’der Fürst vom and Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Buderliebe-Band
Vereint und frei.
Hoch leb’der Fürst vom and Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Buderliebe-Band
Vereint und frei.

слова — Якоб Йозеф Яух

Гимн Литвы

Герб Литвы
Герб Литвы

Литва, отчизна наша,
Ты — земля героев,
И сыны Твои на прошлом
Все величье строят.

Пусть шагают Твои дети
К правде, шаг за шагом.
Пусть творят Тебе на пользу
И людям на благо.

И пусть солнце Литвы
Мрак ночной развеет,
И слава, и право
Путь наш озаряют.

Пусть горит любовь Литвы
В сердцах яркой чашей.
В честь судьбы той Литвы —
Единенье наше!

оригинал

Флаг Литвы
Флаг Литвы

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Tą stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

слова и музыка — Винцас Кудирка

Гимн Латвии

Герб Латвии
Герб Латвии

Господь, благослови Латвию,
Нашу дорогую отчизну,
Благослови Латвию,
Благослови ее!

Где латышские дочери цветут,
Где латышские сыновья поют,
Разреши нам там счастливыми быть,
Наша Латвия!

оригинал

Dievs, svētī Latviju,
Mūs’ dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!

Флаг Латвии
Флаг Латвии

Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs’ Latvijā!

слова и музыка — Карлис Бауманис