Гимны Стран

Posted by

Герб Маврикия

Слава тебе, Родина, О, Родина моя, Прекрасна твоя красота, Прекрасен твой аромат,

Вокруг тебя мы соберёмся

Как один народ, Как одна нация В мире, справедливости и свободе, Любимая страна, пусть Бог благословит тебя

Всегда и навсегда.

оригинал

Glory to thee, Motherland O motherland of mine. Sweet is thy beauty, Sweet is thy fragrance, Around thee we gather As one people, As one nation, In peace, justice and liberty. Beloved the Country, May God bless thee

For ever and ever.

Флаг Маврикия

слова — Жан-Жорж Проспер
музыка — Филипп Жантиль

Герб Люксембурга

Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit, Duurch d’Fielsen d’Sauer brécht, Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit, Den Himmel Wäin ons mécht: Dat as onst Land, fir dat mer géif Heinidden alles won, Ons Hemechtsland dat mir so déif An onsen Hierzer dron. Ons Hemechtsland dat mir so déif

An onsen Hierzer dron.

An sengem donkle Bëscherkranz, Vum Fridde stëll bewaacht, Sou ouni Pronk an deire Glanz Gemittlech léif et laacht; Säi Vollek frou sech soë kann, An ‘t si keng eidel Dreem: Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,

Wéi as ‘t sou gutt doheem!

Флаг Люксембурга

Gesank, Gesank vu Bierg an Dall Der Äärd, déi äis gedron; D’Léift huet en treie Widderhall A jidder Broscht gedon; Fir, d’Hemecht ass keng Weis ze schéin; All Wuert, dat vun er klénkt, Gräift äis an d’ Séil wéi Himmelstéin

An d’A wéi Feier blénkt

O Du do uewen, deem séng Hand Duurch d’Welt d’Natioune leet, Behitt du d’Lëtzebuerger Land Vum frieme Joch a Leed; Du hues ons all als Kanner schon De fräie Geescht jo ginn, Looss viru blénken d’Fräiheetssonn, Déi mir so laang gesinn! Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,

Déi mir so laang gesinn!

слова — Michel Lentz (Мишель Ленц)
музыка — Jean-Antoine Zinnen (Жан-Антуан Циннен)

Герб Лихтенштейна

Высоко на юном Рейне Прислоняется Лихтенштейн К высотам Альп. Эта любимая родина, Дорогое отечество, Бога мудрая рука Для нас позаботилась. Эта любимая родина, Дорогое отечество, Бога мудрая рука

Для нас позаботилась.

Высоко живи Лихтенштейн, Цветущий на юном Рейне, Счастливо и верно. Высоко живи князь и страна, Высоко наше отечество, Посредством союза Объединено и свободно. Высоко живи князь и страна, Высоко наше отечество, Посредством союза

Объединено и свободно.

оригинал

Флаг Лихтенштейна

Oben am jungen Rhein Lehnet sich Liechtenstein An Alpenhöh’n. Dies liebe Heimatland, Das teure Vaterland, Hat Gottes weise Hand Für uns erseh’n. Dies liebe Heimatland, Das teure Vaterland, Hat Gottes weise Hand

Für uns erseh’n.

Hoch lebe Liechtenstein, Blühend am jungen Rhein, Glücklich und treu. Hoch leb’der Fürst vom and Land, Hoch unser Vaterland, Durch Buderliebe-Band Vereint und frei. Hoch leb’der Fürst vom and Land, Hoch unser Vaterland, Durch Buderliebe-Band

Vereint und frei.

слова — Якоб Йозеф Яух

Герб Литвы

Литва, отчизна наша, Ты — земля героев, И сыны Твои на прошлом

Все величье строят.

Пусть шагают Твои дети К правде, шаг за шагом. Пусть творят Тебе на пользу

И людям на благо.

И пусть солнце Литвы Мрак ночной развеет, И слава, и право

Путь наш озаряют.

Пусть горит любовь Литвы В сердцах яркой чашей. В честь судьбы той Литвы —

Единенье наше!

оригинал

Флаг Литвы

Lietuva, Tėvyne mūsų Tu didvyrių žeme, Iš praeities Tavo sūnūs

Tą stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės Tegul dirba Tavo naudai

Ir žmonių gėrybei

Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa

Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos Lietuvos

Vienybė težydi!

слова и музыка — Винцас Кудирка

Герб Латвии

Господь, благослови Латвию, Нашу дорогую отчизну, Благослови Латвию,

Благослови ее!

Где латышские дочери цветут, Где латышские сыновья поют, Разреши нам там счастливыми быть,

Наша Латвия!

оригинал

Dievs, svētī Latviju, Mūs’ dārgo tēviju, Svētī jel Latviju,

Ak, svētī jel to!

Флаг Латвии

Kur latvju meitas zied, Kur latvju dēli dzied, Laid mums tur laimē diet,

Mūs’ Latvijā!

слова и музыка — Карлис Бауманис

Прокрутка вверх